Kasteelruine Fluweelengrot Valkenburg logo

Voorwaarden aankopen tickets

Kasteelruine en Fluweelengrot in Valkenburg

Voorwaarden aankopen tickets

Hieronder lees je de voorwaarden van aankoop tickets voor museum Kasteelruïne en Fluweelengrot Valkenburg.

Algemeen / definities
  • Museum: Museum Kasteelruïne & Fluweelengrot, onder beheer van Stichting Kasteel van Valkenburg

  • Klant: de persoon die via de website van het museum een ticket koopt voor een bezoek aan het museum.
Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze ticketvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen (bestellingen) van tickets. In gevallen waarin de ticketvoorwaarden niet voorzien, beslist het museum.
2. Bij gebruik van het ticket zijn naast deze ticketvoorwaarden altijd de regels van het museum van toepassing.

Artikel 2 Tickets

1. Elk ticket heeft een unieke barcode en is slechts eenmaal te gebruiken tenzij dit anders is vermeld op het ticket.
2. Tickets zijn beperkt geldig en zijn voorzien van een geldigheidsdatum of in het geval van een bezoek aan de Fluweelengrot enkel geldig op het vooraf gereserveerde tijdslot. Na dit tijdstip, dan wel deze datum of periode vervalt het recht op toegang. Tickets worden niet uitbetaald of terugbetaald.
3. De tickets zijn voor eigen gebruik en mogen niet worden doorverkocht. Bij een vermoeden van doorverkoop kan het museum besluiten de tickets ongeldig te maken.
4. De klant is niet gerechtigd wijzigingen aan het ticket aan te brengen.
5. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van het museum, het logo en de tickets berusten bij het museum. Deze mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden. et logo is geregistreerd bij boip.in

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De aankoop van tickets door klant geschiedt direct bij het museum. De totstandkoming van de overeenkomst wordt pas definitief als het museum de betaling ontvangen heeft via de door de klant gekozen betalingsmethode.
2. De (huis)regels van het museum zijn altijd van toepassing. Met het negeren of overtreden van deze regels kan de (verdere) toegang tot het museum worden geweigerd. De regels en de openingstijden van het museum zijn te vinden op www.kasteelvalkenburg.nl.
3. Het museum behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een aankoop/bestelling te weigeren.
4. Klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van de juiste keuze voor tickets, wat betreft soort en aantallen, en dient dit te doen voordat tot aankoop wordt overgegaan. Klant is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de gegevens die noodzakelijk zijn om de betalingsafhandeling middels de op de website aangeboden mogelijkheden te verwerken. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het niet toezenden van tickets.
5. Het herroepingsrecht is van toepassing binnen 14 dagen na aankoop op tickets die op het moment van annulering nog geldig zijn. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op tickets die zijn gekocht voor gebruik op één of meerdere vaste datums en/of op tickets die geldig zijn in een vaste periode van maximaal 14 dagen.

Artikel 4 Prijzen en betaling

1. Alle op de website vermelde ticketprijzen zijn inclusief BTW en alle andere heffingen van overheidswege en exclusief andere kosten. Op de tickets zijn geen promotie- en/of kortingsacties van toepassing.
2. Alle op de website vermelde prijzen zijn door het museum bepaald.
3. Tickets kunnen enkel middels de op de website getoonde betalingsmethoden worden aangeschaft.
4. Bij weigering van acceptatie van een betaling (bijv. creditcard of Ideal) wordt de bestelling automatisch geannuleerd.
5. Indien een in eerste instantie geaccepteerde betaling achteraf toch blijkt te worden teruggedraaid (geannuleerd door de organisatie van de gekozen betaalmethode) dan kan het museum besluiten de ticket(s) alsnog ongeldig te maken en te annuleren. Betaalplicht voor toegang tot het museum blijft bestaan.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

1. Bezoekers betreden het museum op eigen risico. Het museum is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het bezoek aan het museum of het niet kunnen bezoeken van het museum.
2. In geval van een aan het museum toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, is de aansprakelijkheid van het museum in alle gevallen beperkt tot ten hoogste het bedrag dat voor de tickets aan klant in rekening is gebracht.
3. Het museum is nooit aansprakelijk voor indirecte schade of verlies.

Artikel 6 Privacy

1. Het museum hanteert een privacy beleid conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals in te zien op https://www.kasteelvalkenburg.nl/privacy/

Artikel 7 Overmacht
  1. Het museum is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld. Noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen komt een verplichting voor haar rekening.
  2. Onder overmacht wordt in deze ticketvoorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop het museum geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet instaat is haar verplichtingen na te komen. Zoals, onder andere maar zich niet beperkende tot, brand, stakingen, oorlog, oproer, sabotage, storingen in infrastructuur zoals stakingen van vervoer, overstromingen, stremmingen, storingen in netwerken dan wel in aangesloten apparatuur hierop, daaronder vallende internet, telecommunicatie en bedrijfsnetwerken.
  3. Tekortkomingen als gevolg van overmacht kunnen nooit worden toegerekend aan het museum en zullen nimmer leiden tot recht op restitutie of vergoeding. Overmacht is een opschortende of ontbindende voorwaarde voor deze ticketvoorwaarden.
Artikel 8 Diversen
  1. Indien er een situatie ontstaat waarbij er geen toegang is verschaft aan klant of waarbij er beperkingen in de toegang zijn opgelegd, waardoor het museum besluit dat klant recht heeft op restitutie, dan geschiedt zulks onder de regels en voorwaarden van het museum.
  2. Op de overeenkomst tussen het museum en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
  3. Het museum is tijdens kantooruren bereikbaar.

De vluchtgangen van de Fluweelengrot leiden naar de Kasteelruïne. Ga hier terug naar de tijd van ridders en jonkvrouwen. Wandel door de ridderzaal, de wapenkamer en de kapel van Nederlands enige hoogteburcht.

De Fluweelengrot, één van de oudste ondergrondse gangenstelsels van Zuid-Limburg. Ervaar zelf de verhalen over de blokbrekers, de schuilplekken, schilderingen en sculpturen.

Even bijkomen van de spannende grottentocht of de klim naar de Kasteelruïne? Geniet in ons mooie restaurant van een heerlijk hapje en drankje én van het prachtige uitzicht over Valkenburg en de hoogteburcht.

Daalhemerweg 27 | 6301 BJ Valkenburg aan de Geul

Gratis toegang met de museumkaart!

Download onze AR-app voor de
volledige beleving van het kasteel!