Kasteelruine Fluweelengrot Valkenburg logo

Privacy

Belangrijke informatie over de website
van Stichting Kasteel van Valkenburg
Kasteelruine en Fluweelengrot in Valkenburg

Privacyverklaring

Stichting Kasteel van Valkenburg respecteert de privacy van iedereen die een bezoek brengt aan de website van Stichting Kasteel van Valkenburg. Alle over u verzamelde informatie wordt in eerste instantie gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en in tweede instantie om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Daartoe maken wij op gepaste wijze gebruik van de desbetreffende informatie.

Contactgegevens
Algemene informatie
Het karakter van de activiteiten van Stichting Kasteel van Valkenburg brengt met zich mee dat Stichting Kasteel van Valkenburg persoonlijke gegevens verwerkt en opslaat. Wij zijn verplicht hiervoor uw toestemming te vragen. Als u dit niet wilt, zijn wij echter niet in staat om de verzoeken te verwerken die u via deze website doet. Als u wel akkoord gaat, hebt u twee mogelijkheden: u geeft aan dat Stichting Kasteel van Valkenburg uw gegevens uitsluitend mag gebruiken voor uw verzoek of dat Stichting Kasteel van Valkenburg uw gegevens mag gebruiken voor verder contact (altijd in overeenstemming met het hierna beschreven privacyverklaring).

Cookievoorkeuren bijwerken

Pas toestemmingen aan
Gegevens door derden in te zien?

De informatie wordt niet doorgegeven aan derden buiten Stichting Kasteel van Valkenburg, aan Stichting Kasteel van Valkenburg gelieerde ondernemingen en dealers, bureaus en licentiehouders van deze ondernemingen, noch aan andere ondernemingen in samenwerking waarmee Stichting Kasteel van Valkenburg direct of indirect diensten voor u verzorgt. De informatie wordt behandeld in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en wordt in de Europese Unie opgeslagen en verwerkt. De informatie wordt alleen gebruikt in verband met de marketing van de producten en diensten van Stichting Kasteel van Valkenburg en gerelateerde producten en diensten.

Stichting Kasteel van Valkenburg heeft verwerkersovereenkomsten afgesloten met partijen die noodzakelijke werkzaamheden en/of diensten verrichten om onze diensten aan u te kunnen leveren. Denk bijvoorbeeld aan Microsoft waar uw E-mail wordt afgehandeld en de ICT dienstverlener die het netwerk en de serveromgeving beheert.

U hebt het recht te weten welke informatie wij over u in ons bezit hebben, zodat u eventueel correcties kunt laten aanbrengen. Voorts hebt u het recht ons te vragen geen gebruik te maken van deze informatie. Wij stellen alles wat redelijkerwijs mogelijk is in het werk om aan uw wensen tegemoet te komen. Bepaalde wettelijke voorschriften kunnen dit echter onmogelijk maken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Kasteel van Valkenburg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hierna vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor- en/of achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens (woonplaats, huisnummer, postcode);
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer/Creditcardgegevens;
 • IP-adres;
 • Leeftijd/Geboortedatum;
 • Overige gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel via de website aan te maken, in correspondentie of telefonisch.


Stichting Kasteel van Valkenburg verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Persoonsgegevens per dienst

Via onze website kunt u bepaalde diensten reserveren, beoordelingen plaatsen of u kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierna is per onderwerp aangegeven welke gegevens gevraagd worden en of de persoonsgegevens van het door u gekozen onderwerp verplicht ingevuld dienen te worden om uw verzoek te kunnen verwerken.

Type dienstType persoonsgegevensDoeleinden
Online ticketsVoornaam
Achternaam
E-mailadres
Bankgegevens/Creditcard
Contactpersoon voor het opleveren van diensten en afhandelen betaling
ReserverenGeslacht (Dhr./Mevr.)
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode / Woonplaats
E-mailadres
Contactpersoon voor het opleveren van diensten
PinbetalingBankgegevens/Creditcard
IP-adres pinnen over IP
Afhandelen betaling
ContactformulierGeslacht (Dhr./Mevr.)
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode / Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Contactpersoon voor het opleveren van diensten
NieuwsbriefAchternaam
E-mailadres
Leeftijd/Geboortedatum
Contactpersoon voor het opleveren van diensten
Analyse diensten en marketing

Wanneer u via onze website geheel vrijwillig kiest voor: Klantenvertellen, Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, en Tripadvisor zijn de persoonlijke gegevens die u aan deze partijen verstrekt geen onderdeel van deze privacyverklaring en verwijst Stichting Kasteel van Valkenburg naar de privacyverklaringen, voorwaarden etc. van de betreffende aanbieders.

Verwerking E-mail

Een e-mailadres is een persoonsgegeven wanneer deze bij een specifiek persoon hoort. Bijvoorbeeld omdat de naam van de persoon erin verwerkt zit, maar ook het info@bedrijfsnaam.nl adres als het een e-mailadres van ZZP’er is, die zelf dat e-mailadres beheert. Het zijn dus niet meer alleen de e-mailadressen van consumenten die onder de definitie persoonsgegevens vallen. Ook zakelijke e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Stichting Kasteel van Valkenburg mag uw gegevens van opslaan. Dat is meestal ook nodig om met u te kunnen communiceren, de overeenkomst uit te kunnen voeren of om de factuur te kunnen sturen. Daarnaast mag Stichting Kasteel van Valkenburg uw gegevens opslaan als u daar toestemming voor heeft gegeven. Uw e-mail wordt 2 jaren na ontvangt bewaard in een beveiligde omgeving. Na 2 jaren worden uw e-mailberichten definitief verwijderd mits er geen wettelijke bepalingen zijn die dit belemmeren.

Uw en onze e-mail wordt gescand op virussen en er is een spamfilter actief.

E-mail via onze website aan u verzonden wordt versleuteld verzonden middels een digitaal ID, ook bekend als digitaal certificaat. Een digitaal ondertekend bericht vormt voor de geadresseerde het bewijs dat u, niet van iemand anders, de inhoud van het bericht hebt aangemeld, en dat de inhoud tijdens overdracht nog niet is gewijzigd. Stichting Kasteel van Valkenburg gebruikt de certificeringsmethodiek van certificeringsinstantie Let’s Encrypt.

E-mail verzonden via ons reguliere e-mailsysteem (Outlook-Exchange) wordt eveneens versleuteld verzonden. Hiervoor gebruiken wij de certificeringsmethodiek van Comodo en Microsoft Exchange.

Intrekken toestemming Nieuwsbrief ontvangen

Als u zich wilt uitschrijven voor de ontvangst van onze nieuwsbrief of commerciële e-mail
kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer: 043-8200040 en vraagt u naar Angelique van Kan.

U kunt ook gebruik maken van de knop / keuzevakje “Afmelden voor deze nieuwsbrief”.
U ontvangt een duidelijke bevestiging dat u zich heeft afgemeld en waarvoor u zich heeft afgemeld.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Stichting Kasteel van Valkenburg persoonsgegevens?

Stichting Kasteel van Valkenburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afleveren/verwerken van goederen en/of diensten;
 • Afhandeling betaling;
 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame;
 • Telefonisch- of e-mail contact;
 • Informeren over wijzigingen van diensten of producten;
 • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Kasteel van Valkenburg verklaart dat bij de verwerking van persoonsgegevens geen gebruik gemaakt wordt van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang bewaart Stichting Kasteel van Valkenburg persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn start zodra u een reservering plaatst, een online boeking afrondt, een (contact)formulier verstuurt of een nieuwsbrief aanvraagt. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaren voor de persoonsgegevens die u verstrekt.

Hoe beveiligt St. kasteel uw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegeven uitermate serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.

Deelt Stichting Kasteel van Valkenburg persoonsgegevens met derden?

Stichting Kasteel van Valkenburg verklaart dat persoonsgegevens niet gedeeld worden met andere partijen.

Gebruikt de website van St. kasteel cookies?

Stichting Kasteel van Valkenburg maakt gebruik van alleen technische en functionele cookies. Onder “Vaak gestelde vragen”, vraag 9: “Wat zijn cookies” wordt meer uitleg over cookies gegeven.

Rechten uitoefenen

Stichting Kasteel van Valkenburg biedt relaties op de volgende wijze de gelegenheid om hun rechten uit te oefenen. U kunt via e-mail contact met ons opnemen als u:

 • uw gegevens gewijzigd, gecorrigeerd of verwijderd wilt hebben;
 • inzage wilt hebben in welke gegevens van u geregistreerd zijn en op welke wijze deze geregistreerd zijn;
 • bezwaar wilt aantekenen tegen de gegevensregistratie of gegevensverwerking;
 • uw gegevens overgedragen wilt hebben naar uzelf of een andere partij.

U ontvangt van ons uiterlijk 4 weken ná indienen van uw verzoek antwoord.

Uw rechten geldend maken

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, verder te noemen AVG, biedt u het recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens. Tevens wordt u het recht geboden om uw eerder verleende toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en wordt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid geboden. U heeft het recht om ons te verzoeken de gegevens die wij van u hebben aan u of een andere partij over te dragen.

Wij zijn verplicht om de betreffende gegevens op een algemeen erkend en gebruikt FORMAT (bijvoorbeeld een Excel tabel) te verstrekken. Dit recht beperkt zich tot gegevens die u zelf heeft verstrekt én de gegevens die worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. U kunt contact met ons opnemen om uw recht geldend te maken.

Elk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid wordt binnen 4 weken beantwoord.

Mocht u, om voor u moverende redenen, van mening zijn dat wij niet conform de wetgeving hebben gehandeld kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Vaak gestelde vragen

1. Stichting Kasteel van Valkenburg verzamelt mijn gegevens, maar wat zijn de voordelen voor mij?
2. Welke informatie kan door de website van Stichting Kasteel van Valkenburg worden verzameld?
3. Hoe wordt deze informatie door Stichting Kasteel van Valkenburg verzameld en opgeslagen?
4. Hoe lang wordt deze informatie door Stichting Kasteel van Valkenburg opgeslagen?
5. Waar worden mijn persoonlijke gegevens opgeslagen?
6. Waarom verzamelt Stichting Kasteel van Valkenburg deze informatie?
7. Op wie is dit beleid van toepassing?
8. Hoe beschermt Stichting Kasteel van Valkenburg de privacy van kinderen?
9. Wat zijn cookies?
10. Hoe kan ik de over mij opgeslagen gegevens corrigeren?
11. Wat zijn de opties als ik mij registreer?
12. Wat gebeurt er als ik mij niet wil registreren?

Stichting Kasteel van Valkenburg verzamelt mijn gegevens, maar wat zijn de voordelen voor mij?
Door deze informatie te verzamelen hoopt Stichting Kasteel van Valkenburg onder andere het volgende te bereiken:
1. De site wordt gebruiksvriendelijker voor u, omdat u uw gegevens maar één keer hoeft in te voeren;
2. Wij kunnen u bepaalde informatie sneller bezorgen;
3. Wij kunnen informatie bezorgen die relevanter is voor u;
4. U kunt bepaalde diensten of informatie van Stichting Kasteel van Valkenburg sneller terugvinden;
5. Wij kunnen verbeteringen doorvoeren in de site;
6. Wij kunnen algemene trends in het gebruik van de website vaststellen;
7. U wordt op de hoogte gebracht van nieuwe producten, speciale aanbiedingen, nieuwe informatie en andere nieuwe diensten waarvan Stichting Kasteel van Valkenburg denkt dat u er belang bij zou kunnen hebben.

Welke informatie kan door de website van Stichting Kasteel van Valkenburg worden verzameld?
Stichting Kasteel van Valkenburg wil u zo veel mogelijk controle geven over uw persoonlijke gegevens. Doorgaans kunt u een bezoek brengen aan Stichting Kasteel van Valkenburg op internet zonder bekend te maken wie u bent of zonder specifieke informatie over uzelf bekend te maken. In sommige gevallen hebben we wel meer informatie nodig, zoals uw naam en adres of telefoonnummer. Het is onze intentie om u op de hoogte te brengen voordat wij informatie van u via internet verzamelen.

Ook vóór registratie verzamelen wij anonieme informatie over de manier waarop u de website gebruikt. Dit is een standaardprocedure die door alle websites op internet wordt toegepast. Met de verzamelde informatie kunt u niet persoonlijk worden geïdentificeerd. Wel kunnen wij deze informatie goed gebruiken voor marketingdoeleinden of voor het verbeteren van onze dienstverlening. Als u ervoor kiest om Stichting Kasteel van Valkenburg persoonlijke informatie via internet te verstrekken, bijvoorbeeld om met u te kunnen corresponderen of om u een abonnement te kunnen bezorgen, dan is het onze intentie om u te laten weten hoe de desbetreffende informatie wordt gebruikt. Als u ons laat weten dat deze informatie niet mag worden gebruikt voor verder contact met u, dan zullen wij aan deze wens voldoen.

Hoe wordt deze informatie door Stichting Kasteel van Valkenburg verzameld en opgeslagen?
Er bestaan verschillende manieren waarop de website informatie over u kan opslaan: ofwel door u er rechtstreeks om te vragen (zoals bij een reserveringsformulier) of door automatisch bepaalde gegevens over uw bezoek aan de site vast te leggen. Wij kunnen bijvoorbeeld vastleggen welke pagina’s van de site u achtereenvolgens bekijkt of vastleggen welke opties u op de site kiest. Al deze gegevens worden op een veilige locatie in Nederland bewaard.
De ingevulde reserveringsformulieren worden in een MySQL Database opgeslagen. Van deze database wordt periodiek een backup gemaakt.

De beveiliging wordt met zowel fysieke als technische middelen gewaarborgd. De gegevens zijn niet algemeen toegankelijk.

Hoe lang wordt deze informatie door Stichting Kasteel van Valkenburg opgeslagen?
Stichting Kasteel van Valkenburg bewaart deze informatie in een beveiligde omgeving zolang wij van mening zijn dat de gegevens ons zullen helpen bij het verkrijgen van meer inzicht in de manier waarop wij u van dienst kunnen zijn (met naleving van uw wensen). Denk bijvoorbeeld aan het analyseren van terugkerende groepen die een bezoek aan ons hebben gebracht. Volgens de GDPR is er geen concrete bewaartermijn. Stichting Kasteel van Valkenburg hanteert een bewaartermijn van 2 jaren nadat u de gegevens aan ons heeft verstrekt. Voorts kunnen wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. Zie de vraag “Hoe kan ik de over mij opgeslagen gegevens corrigeren?” elders in dit gedeelte voor meer informatie over het aanpassen van de bewaarde gegevens.

Waar worden mijn persoonlijke gegevens opgeslagen?
Stichting Kasteel van Valkenburg is in Nederland actief. Om u, onze klant, een goede service te kunnen verlenen, waar u ook bent, beheren wij onze internetsite vanaf één centrale locatie. Momenteel gebeurt dit in Nederland.

Waarom verzamelt Stichting Kasteel van Valkenburg deze informatie?
Wij hebben deze informatie nodig voor het verbeteren van onze dienstverlening aan u.
Wij willen het gemakkelijker maken om onze producten en diensten af te stemmen op uw specifieke behoeften.

Op wie is dit beleid van toepassing?
Dit beleid is van toepassing op websites die zijn gemaakt voor gebruik door consumenten en zakelijke bezoekers.

Hoe beschermt Stichting Kasteel van Valkenburg de privacy van kinderen?
Het is belangrijk dat de privacy van kinderen goed wordt beschermd. Daarom zullen wij op onze website nooit informatie vergaren of bewaren van personen waarvan we weten dat ze jonger zijn dan 13 jaar.

Beveiliging website

Hoe zit het met de beveiliging van de website?
Internet is op zich niet beveiligd. Houd daar altijd rekening mee bij het online plaatsen van informatie. De door Stichting Kasteel van Valkenburg op zijn website verzamelde persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. In sommige gevallen worden uw persoonlijke gegevens gecodeerd met een daartoe geschikte beveiligingstechnologie, voordat de transactie wordt uitgevoerd.

Middels SSL wordt een beveiligde internetverbinding geactiveerd. Tevens wordt beveiligingssoftware, o.a.: virusscanner, firewall, en VPN verbinding en encryptiesoftware automatisch geactiveerd.

Deze 3 standaarden worden meestal gezamenlijk ingezet om te controleren dat de afzender (een e-mailadres) en de verzender (een computersysteem) van een e-mail inderdaad juist zijn én dat de inhoud van een e-mailbericht onderweg niet is veranderd.

iFrame

Wanneer u klikt op de knop [Zelf beoordelen] van “Klanten vertellen” onder “Beoordelingen ruïne en rondleidingen grot”, wordt u omgeleid naar de website van Klantenvertellen en wordt een zogenaamde iFrame geactiveerd.

Een iFrame is een stukje HTML-code dat een frame uit een andere website op kan roepen en dus op onze website kan plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan een YouTube filmpje dat op onze website geplaatst is. De code die in dat geval wordt toegevoegd, zit in een iFrame.

Een ander voorbeeld waarbij u een iFrame tegen kunt komen, is als wij een map toevoegen aan de website met Google Maps. Het is ook mogelijk om een hele website van iemand anders in een website in te laden door gebruik te maken van een iFrame.

Stichting Kasteel van Valkenburg activeert alleen iFrames op de website van partijen die vertrouwd zijn. YouTube is bijvoorbeeld een betrouwbare partij, maar ook Google Maps en Klantenvertellen.

Webbakens

De websites van Stichting Kasteel van Valkenburg maken geen gebruik van een zogeheten webbaken (web beacon of transparante GIF-afbeelding). Stichting Kasteel van Valkenburg werkt niet samen met andere bedrijven om webbakens op hun website of advertenties te plaatsen. Stichting Kasteel van Valkenburg biedt geen keuzemogelijkheid om niet mee te werken aan het verzamelen of gebruiken van persoonsgegevens wanneer een websitebezoeker klikt op een bepaalde koppeling zoals: Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Tripadvisor, Klantenvertellen.

Tot slot

Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag. Eerste aanspreekpunt voor privacyaspecten bij onze organisatie is Mw. Angelique van Kan, a.vankan@kasteelvalkenburg.nl/ 043-8200040.

 

De vluchtgangen van de Fluweelengrot leiden naar de Kasteelruïne. Ga hier terug naar de tijd van ridders en jonkvrouwen. Wandel door de ridderzaal, de wapenkamer en de kapel van Nederlands enige hoogteburcht.

De Fluweelengrot, één van de oudste ondergrondse gangenstelsels van Zuid-Limburg. Ervaar zelf de verhalen over de blokbrekers, de schuilplekken, schilderingen en sculpturen.

Even bijkomen van de spannende grottentocht of de klim naar de Kasteelruïne? Geniet in ons mooie restaurant van een heerlijk hapje en drankje én van het prachtige uitzicht over Valkenburg en de hoogteburcht.

Daalhemerweg 27 | 6301 BJ Valkenburg aan de Geul

Gratis toegang met de museumkaart!

Download onze AR-app voor de
volledige beleving van het kasteel!